Μαθησιακές Δυσκολίες

 • Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι μια μεγάλη ομάδα διαταραχών που επηρεάζουν τη μαθησιακή ικανότητα και την εκπαιδευτική πορεία ενός ατόμου. Οι δυσκολίες αυτές φαίνεται ότι είναι εγγενείς, δηλαδή το άτομο θα μπορούσαμε να πούμε ότι γεννιέται με αυτήν την προδιάθεση. Οι αιτίες μπορεί πολλές φορές να είναι σύνθετες ή ακόμη και άγνωστες, ενώ πιθανά κάποιες επιμέρους δυσκολίες μπορεί να οφείλονται σε λειτουργική δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος του ατόμου ή σε κάποιο χρόνιο νόσημα. Σε καμία περίπτωση, όμως, ο όρος μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι ταυτόσημος με τον χαμηλό δείκτη νοημοσύνης. Οι δυσκολίες μπορεί να παρατηρηθούν σε έναν ή παραπάνω απο τους ακόλουθους τομείς:

   

  • Ανάγνωση: Δυσκολίες στην ταύτιση γραφήματος-φωνήματος, αντικαταστάσεις και αντιμεταθέσεις κατα την ανάγνωση λέξεων και προτάσεων. Επίσης, μη ευχερής ανάγνωση, και δυσκολία στην κατανόηση κειμένου.
  • Ορθογραφία: Συχνά είναι τα λάθη στην κατεύθυνση, καθώς και στις αποστάσεις των γραμμάτων και λέξεων. Περιορισμένη χρήση κεφαλαίων γραμμάτων και σημείων στίξης, αλλά και λάθη στην θεματική και καταληκτική ορθογραφία.
  • Γραπτή Έκφραση: Δυσκολίες στη σύνταξη των προτάσεων, και την ανάπτυξη έκθεσης χρησιμοποιώντας το κατάλληλο περιεχόμενο και λεξιλόγιο.
  • Μαθηματικά: Δυσκολίες στην αρίθμηση, στις πράξεις καθώς και στην επίλυση προβλημάτων. Ακόμη, παρατηρείται δυσκολία στην κατανόση της γνώσης της ώρας και των χρημάτων.